Even afrekenen! (2018-2022)

Wat is de afgelopen raadsperiode bereikt? En wat niet?

Het coalitieakkoord is omgezet in een programma waarmee het college aan de slag is gegaan. Tijd om af te rekenen. Wat is gerealiseerd? En wat niet?

Als we simpel zouden optellen zijn van alle 159 voorgenomen acties er 131 zijn uitgevoerd en 16 onderweg om in 2022 gerealiseerd te worden. Ruim 90% dus. De overige 12 acties betreffen grotendeels zaken die vanwege corona niet konden worden opgepakt, zoals bijv. een zomerfeest. Soms betreft het een andere keuze op basis van voortschrijdend inzicht.

Daarnaast moesten er veel extra maatregelen worden genomen door de noodzakelijke bezuinigingen en vooral corona.

Zonder schroom kan worden gesteld dat de afgelopen bestuursperiode een van de meest productieve ooit is geweest. Niet alleen vanwege de vele visies, plannen en acties. Ook vanwege transparantie en openheid, zich uitend in vele publicaties en meer dan 300 informatiebrieven aan de gemeenteraad. Ook het PAB heeft daar in de gemeenteraad een grote rol in gehad.

Speerpunten en acties

Bereikt

(Nog)niet bereikt

Woningen

Honderden nieuwe woningen voor starters en doorstromers zijn/worden gerealiseerd, ook worden meer sociale woningen gerealiseerd, starterslening

-

Groen

Meer groen en bomen, 30% natuurvriendelijk beheer, bezuiniging op onderhoud voorkomen, veel ruimte voor bewonersinitiatieven

Meer budget voor groenonderhoud

Duurzaamheid

Een nuchter energietransitieplan als dat betaalbaar is voor iedereen, een beter en goedkoper afvalsysteem, nieuw afvalbrengstation, voorlichting energiebesparing, collectieve zonnepanelen acties, geen windturbines, nieuwe gemeentewerf

Hoogspanningslijnen ondergronds brengen (vanwege ombuigingen), nascheiden (voortschrijdend inzicht)

Veiligheid

Nieuwe brandweerkazerne, nieuw politiebureau, actie op ondermijning,

Minder overlast van vuurwerk(bommen)

Participatie

Interactief bij alle projecten, omgevingsvisie, duidelijk en open communiceren, ruimte voor initiatieven

Het kan nog beter

Zorg

Spilfunctie Sterk Papendrecht, betere vroegsignalering problemen, aantal huisuitzettingen minimaal, actie op wonen en (ouderen)zorg, Odensehuis, armoedebeleid, Sociaal Kompas

Oplopende kosten (jeugd)zorg beteugelen (landelijk probleem)

Ondernemers

Lokale ondernemers voorrang, ondernemersloket, bedrijfsinvesteringszones zoals op de Meent

 

Drechtsteden

Bestuurlijke drukte weg, Drechtsteden voert gemeentelijk beleid uit, afstemming op wonen, werken, energie, bereikbaarheid, etc.

Bezuinigingen op de uitgaven van de regionale samenwerkingsverbanden

Verkeer

Meer actie op veiligheid fietsers, oog voor scherpe parkeernormen bij nieuwbouw

Onveilige rotondes worden komend jaar pas aangepakt

Financiën

Gezonde financiële positie, schuldquote op aanvaardbaar niveau, niet meer reservepotjes, na  bezuinigingen nu gemiddelde lokale lasten met bovengemiddelde voorzieningen

Lokale lasten met niet meer dan inflatie verhogen (eenmalig niet mogelijk)

Onderwijs

Goede huisvesting basisscholen

Besluit over nieuwbouw VO scholen