2. Groen & leefomgeving

Hoe belangrijk een schone en nette leefomgeving (inclusief groen) voor Papendrechters is werd extra duidelijk tijdens de Coronaperiode, waarin velen noodgedwongen thuis zaten. Zeker in een dichtbebouwde gemeente als Papendrecht.

De afgelopen jaren is echter ook duidelijk geworden dat de beoogde kwaliteit van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte niet altijd gewaarborgd kan worden. Dat heeft niets te maken met de biodiverse, ecologische en klimaatadaptieve maatregelen. Maar vooral met de grote bezuiniging hierop van meer dan 2 ton ieder jaar vanaf 2016. En door de inmiddels de pan uitrijzende prijzen van de aannemers in buitenonderhoud. Als PAB zijn we in 2021 met succes dwars voor een verdere bezuiniging op dit budget gaan liggen. Maar het is overduidelijk: de komende jaren moet hier echt fors meer geld bij, inclusief inflatie al snel € 250.000 structureel. En we zien ook dat de beplanting soms al vóór een grootschaligere reconstructie van een straat of wijk aan vervanging toe is; ook hiervoor moet structureel extra geld ter beschikking worden gesteld.

Overigens zijn de afgelopen jaren met betrekking tot de inrichting en het beheer en onderhoud van groenvoorzieningen erg veel (burger)initiatieven vanuit de gemeente ondersteund. Van geveltuintjes tot sociale moestuin. Van (natuurlijke) speelvoorzieningen en een praktischer inrichting van het openbaar gebied tot het zelf beplanten en onderhouden van groenstroken en boomspiegels. De gemeente is hierdoor veel meer zichtbaar nabij de bewoners komen staan. Hier gaan we de komende jaren uiteraard mee door. Niet alleen omdat het de eigen leefomgeving van bewoners betreft. Maar vooral omdat het vaak zorgt voor extra betrokkenheid van de buurt en daarmee een grotere sociale cohesie.

(verder over Natuurinclusief Papendrecht: De afgelopen jaren hebben we het voortouw genomen bij meer biodiversiteit en praktische klimaatmaatregelen. Ondanks dat er eerst nogal aarzelend over is gedaan onderkennen steeds meer bewoners het belang hiervan. Het delen van de vele successen helpt daar zeker bij. Biodiversiteit is echter ook een zaak van lange adem en vergt dat we ook de komende jaren doorzetten. We moeten wel goed in de gaten houden waar het lukt en waar (nog) niet. En waar nodig ook durven bijsturen, bijvoorbeeld in de wijze en frequentie van maaien. Ook de nu gangbare en meer ecologisch verantwoorde manier van onderwater maaien moet worden doorgezet. En de proef met graskarpers moet worden geëvalueerd en bij succes verder worden uitgebreid naar andere watergangen in Papendrecht. Ook moet het waterschap meer gewezen worden op zijn ecologische verantwoordelijkheid rond sloten en waterkanten.
Als (eco)logische volgende stap gaan we voor een meer natuurinclusief Papendrecht. Dat betekent kijken naar meer mogelijkheden, naast wat we al in de openbare ruimte doen. Denk bijvoorbeeld aan (verplichte) afspraken over meer waterberging en groene daken en gevels bij  (nieuw)bouw. Maar ook aan een verdere intensivering van het beleid van “tegels eruit, groen erin”. Dat laatste geldt zeker ook voor de sociale huurwoningen: we houden ook Woonkracht10 aan de nieuwe afspraken (tuinplan). 
Vanuit het gezamenlijke belang bij het neerslag- en overstromingsgevoelige gebied van de Alblasserwaard blijven we samen met de gemeenten in de polder optrekken in het kader van de Regionale Adaptatie Strategie.)